• 1.

  Baisong Chang+, Daifeng Li+, Ying Ren, Chunrong Qu, Xiaojing Shi, Ruiqi Liu, Hongguang Liu, Jie Tian*, Zhenhua Hu*, Taolei Sun*, Zhen Cheng*. A phosphorescent probe for in vivo imaging in the near-infrared II window.Nature Biomedical Engineering. 2021; Aug 12.doi:10.1038 /s41551-021-00773-2 (SCI IF: 25.671)

 • 2.

  Hu Z#, Fang C#, Li B#, Zhang Z#, Cao C, Cai M, Su S, Sun X, Shi X, Li C, Zhou T, Zhang Y, Chi C, He P, Xia X, Chen Y, Gambhir SS*, Cheng Z*, Tian J*. First-in-human liver-tumour surgery guided by multispectral fluorescence imaging in the visible and near-infrared-I/II windows. Nature Biomedical Engineering. 2020 Mar; 4(3): 259-271. (SCI IF: 25.671)

 • 3.

  Huijuan You#, Wenting Shang#, Xiangde Min, Jeffrey Weinreb, Qiubai Li, Michael Leapman, Liang Wang* and Jie Tian*. Sight and switch off: Nerve density visualization for interventions targeting nerves in prostate cancer. Science Advances.2020. 5;6(6):eaax6040. (SCI IF: 14.135)

 • 4.

  Yuliang He, Jie Tian*, Liang Li, Hong Chen, Xin Yang. Fingerprint matching based on global comprehensive similarity.IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(PAMI).2006;28(6):850-862. (SCI IF:17.861)

 • 5.

  Eryun Liu, Anil K. Jain*, Jie Tian. A coarse to fine minutiae-based latent lalmprint matching. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(PAMI).2013; 35(10):2307-2322.(SCI IF:17.861)

 • 6.

  Yanqi Huang#, Changhong Liang#, Lan He#, Jie Tian#, Cuishan Liang, Xin Chen, Zelan Ma, Zaiyi Liu*. Development and validation of a radiomics nomogram for preoperative prediction of lymph node metastasis in colorectal cancer. Journal of Clinical Oncology. 2016;34(18):2157-2164. (SCI IF: 44.544)

 • 7.

  Di Dong#, Lei Tang#, Ziyu Li#, Mengjie Fang#, Jianbo Gao#, Xiuhong Shan#, Xiangji Ying, Yingshi Sun, Jia Fu, Xiaoxiao Wang, Liming Li, Zhenhui Li, Dafu Zhang, Yan Zhang, Zhemin Li, Fei Shan, Zhaode Bu, Jie Tian*, Jiafu Ji*. Development and validation of an individualized nomogram to identify occult peritoneal metastasis in patients with advanced gastric cancer, Annals of Oncology.2019;30(3): 431-438. (SCI IF: 32.976)

 • 8.

  Di Dong#, Mengjie Fang#, Lei Tang#, Xiuhong Shan#, Jianbo Gao#, Francesco Giganti#, Rongpin Wang, Xin Chen, Xiaoxiao Wang, Diego Palumbo, Jia Fu, Wuchao Li, Jing Li, Lianzhen Zhong, Francesco De Cobelli, Jiafu Ji*, Zaiyi Liu*, Jie Tian*.Deep learning radiomic nomogram can predict the number of lymph node metastasis in locally advanced gastric cancer: an international multicenter study. Annals of Oncology. 2020; 31(7): 912-920. (SCI IF:32.976)

 • 9.

  Zhenhua Hu#, Yawei Qu#, Kun Wang#, Xiaojun Zhang#, Jiali Zha, Tianming Song, Chengpeng Bao, Haixiao Liu, Zhongliang Wang, Jing Wang, Zhongyu Liu, Haifeng Liu*, Jie Tian*. In vivo nanoparticle-mediated radiopharmaceutical-excited fluorescence molecular imaging. Nature Communications.2015; 6: 7560. (SCI IF: 14.919)

 • 10.

  Zhenyu Liu#, Xiaochun Meng#, Hongmei Zhang#, Zhenhui Li#, Jiangang Liu, Kai Sun, Yankai Meng, Weixing Dai, Peiyi Xie, Yingying Ding, Meiyun Wang*, Guoxiang Cai*, and Jie Tian*. Predicting distant metastasis and chemotherapy benefit in locally advanced rectal cancer. Nature Communications, 2020;27;11(1):4308 (SCI IF: 14.919)