...
...
 • 1.

  Baisong Chang+, Daifeng Li+, Ying Ren, Chunrong Qu, Xiaojing Shi, Ruiqi Liu, Hongguang Liu, Jie Tian*, Zhenhua Hu*, Taolei Sun*, Zhen Cheng*. A phosphorescent probe for in vivo imaging in the near-infrared II window.Nature Biomedical Engineering. 2021; Aug 12.doi:10.1038 /s41551-021-00773-2 (SCI IF: 25.671)

 • 2.

  Hu Z#, Fang C#, Li B#, Zhang Z#, Cao C, Cai M, Su S, Sun X, Shi X, Li C, Zhou T, Zhang Y, Chi C, He P, Xia X, Chen Y, Gambhir SS*, Cheng Z*, Tian J*. First-in-human liver-tumour surgery guided by multispectral fluorescence imaging in the visible and near-infrared-I/II windows. Nature Biomedical Engineering. 2020 Mar; 4(3): 259-271. (SCI IF: 25.671)

 • 3.

  Huijuan You#, Wenting Shang#, Xiangde Min, Jeffrey Weinreb, Qiubai Li, Michael Leapman, Liang Wang* and Jie Tian*. Sight and switch off: Nerve density visualization for interventions targeting nerves in prostate cancer. Science Advances.2020. 5;6(6):eaax6040. (SCI IF: 14.135)

 • 4.

  Yuliang He, Jie Tian*, Liang Li, Hong Chen, Xin Yang. Fingerprint matching based on global comprehensive similarity.IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(PAMI).2006;28(6):850-862. (SCI IF:17.861)

 • 5.

  Eryun Liu, Anil K. Jain*, Jie Tian. A coarse to fine minutiae-based latent lalmprint matching. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(PAMI).2013; 35(10):2307-2322.(SCI IF:17.861)

 • 6.

  Yanqi Huang#, Changhong Liang#, Lan He#, Jie Tian#, Cuishan Liang, Xin Chen, Zelan Ma, Zaiyi Liu*. Development and validation of a radiomics nomogram for preoperative prediction of lymph node metastasis in colorectal cancer. Journal of Clinical Oncology. 2016;34(18):2157-2164. (SCI IF: 44.544)

 • 7.

  Di Dong#, Lei Tang#, Ziyu Li#, Mengjie Fang#, Jianbo Gao#, Xiuhong Shan#, Xiangji Ying, Yingshi Sun, Jia Fu, Xiaoxiao Wang, Liming Li, Zhenhui Li, Dafu Zhang, Yan Zhang, Zhemin Li, Fei Shan, Zhaode Bu, Jie Tian*, Jiafu Ji*. Development and validation of an individualized nomogram to identify occult peritoneal metastasis in patients with advanced gastric cancer, Annals of Oncology.2019;30(3): 431-438. (SCI IF: 32.976)

 • 8.

  Di Dong#, Mengjie Fang#, Lei Tang#, Xiuhong Shan#, Jianbo Gao#, Francesco Giganti#, Rongpin Wang, Xin Chen, Xiaoxiao Wang, Diego Palumbo, Jia Fu, Wuchao Li, Jing Li, Lianzhen Zhong, Francesco De Cobelli, Jiafu Ji*, Zaiyi Liu*, Jie Tian*.Deep learning radiomic nomogram can predict the number of lymph node metastasis in locally advanced gastric cancer: an international multicenter study. Annals of Oncology. 2020; 31(7): 912-920. (SCI IF:32.976)

 • 9.

  Zhenhua Hu#, Yawei Qu#, Kun Wang#, Xiaojun Zhang#, Jiali Zha, Tianming Song, Chengpeng Bao, Haixiao Liu, Zhongliang Wang, Jing Wang, Zhongyu Liu, Haifeng Liu*, Jie Tian*. In vivo nanoparticle-mediated radiopharmaceutical-excited fluorescence molecular imaging. Nature Communications.2015; 6: 7560. (SCI IF: 14.919)

 • 10.

  Zhenyu Liu#, Xiaochun Meng#, Hongmei Zhang#, Zhenhui Li#, Jiangang Liu, Kai Sun, Yankai Meng, Weixing Dai, Peiyi Xie, Yingying Ding, Meiyun Wang*, Guoxiang Cai*, and Jie Tian*. Predicting distant metastasis and chemotherapy benefit in locally advanced rectal cancer. Nature Communications, 2020;27;11(1):4308 (SCI IF: 14.919)

 • 11.

  Xueli Chen#, Chi Zhang#, Peng Lin, Kai-Chih Huang, Jimin Liang, Jie Tian, Ji-Xin Cheng*. Volumetric chemical imaging by stimulated Raman projection microscopy and tomography. Nature Communications. 2017; 8: 15117. (SCI IF: 14.919)

 • 12.

  Wei Mu#, Lei Jiang#, JianYuan Zhang, Yu Shi, Jhanelle E. Gray, Ilke Tunali, Chao Gao, Yingying Sun, Jie Tian, Xinming Zhao*, Xilin Sun*, Robert J. Gillies* and Matthew B. Schabath*. Non-invasive decision support for NSCLC treatment using PET/CT radiomics. Nature Communications, 2020. 16;11(1):5228(SCI IF: 14.919)

 • 13.

  Xu Cao, Srinivasa Rao Allu, Shudong Jiang, Mengyu Jia, Jason R. Gunn, Cuiping Yao, Ethan P. LaRochelle, Jennifer R. Shell, Petr Bruza, David J. Gladstone, Lesley A. Jarvis, Jie Tian, Sergei A. Vinogradov* and Brian W. Pogue*.Tissue pO(2) distributions in xenograft tumors dynamically imaged by Cherenkov-excited phosphorescence during fractionated radiation therapy. Nature Communications. 2020;11(1):573 doi:10.1038/ s41467- 020-14415-9 (SCI IF: 14.919)

 • 14.

  Yuqiong Xia, Ruili Zhang, Zhongliang Wang*, Jie Tian*, Xiaoyuan Chen*. Recent advances in high-performance fluorescent and bioluminescent RNA imaging probes. Chemical Society Reviews.2017; 46(10): 2824-2843. (SCI IF:54.564)

 • 15.

  Zhe Wang#, Fu Wang#, Naoki Hida, Dale O Kiesewetter, Jie Tian, Gang Niu*, Xiaoyuan Chen*. Design of a functional cyclic HSV1-TK reporter and its application to PET imaging of apoptosis. Nature Protocols. 2015; 10(5):807-821. (SCI IF:12.423)

 • 16.

  Fu Wang#, Zhe Wang#, Naoki Hida, Dale O. Kiesewetter, Ying Ma, Kai Yang, Pengfei Rong, Jimin Liang, Jie Tian*, Gang Niu*, Xiaoyuan Chen*. A cyclic HSV1-TK reporter for real-time PET imaging of apoptosis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2014; 111(14): 5165-5170. (SCI IF:9.412)

 • 17.

  Hao Chen, Kangquan Shou, Si Chen, Chunrong Qu, Zhiming Wang, Lei Jiang, Mark Zhu, Bingbing Ding, Kun Qian, Aiyan Ji, Hongyue Lou, Ling Tong, Alexander Hsu, Yuebing Wang, Dean W. Felsher, Zhenhua Hu*, Jie Tian*, Zhen Cheng*. Smart self-assembly amphiphilic cyclopeptide-dye for near-infrared window-II imaging. Advanced Materials. 2021; 33(16): 2006902(SCI IF:30.849)

 • 18.

  Yang Du#, Qiao Jiang#, Nicolas Beziere#, Linlin Song, Qian Zhang, Dong Peng, Chongwei Chi, Xin Yang, Hongbo Guo, Gaël Diot, Vasilis Ntziachristos*, Baoquan Ding*, Jie Tian*. DNA-nanostructure- gold-nanorod hybrids for enhanced in vivo optoacoustic imaging and photothermal therapy. Advanced Materials. 2016; 28(45): 10000-10007. (SCI IF:30.849)